Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เริ่มโดย admin, พ.ค 26, 2022, 08:14 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า มีพื้นที่ทั้งหมด 132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 กลุ่มบ้าน ในตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพสังคมทางกายภาพ และทางชีวภาพ จัดทำแหล่งความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และรู้จัก ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2538 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และมีพระราชดำริกับคณะผู้ดำเนินงาน สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติ จะต้องกำหนดให้มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน โดยให้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็กก่อน แล้วจึงขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ
2. ทำการสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพในพื้นที่แห่งนี้ให้ละเอียด และเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
3. นำผลการสำรวจและข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการศึกษาและวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ รวมทั้งให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น
4. การดำเนินงานทุกขั้นตอนควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พระราชทานพระราชดำริให้  สำนักงาน กปร. พิจารณาดำเนินการนำโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตำบลตะนาวศรี และตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มาดำเนินการในรูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้จัดตั้งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี