Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

เริ่มโดย admin, พ.ย 19, 2022, 01:55 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ เรือนรับรอง เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ ภูมิศรีสอาด ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารสำหรับ เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 510 ทุน  รวมมูลค่า 1.02 ล้านบาท ประจำปี 2565   "เอสซีจีพี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน  จึงได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 12 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใน 113 ชุมชน และ 25 โรงเรียนรอบโรงงานบ้านโป่ง ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งหมด 510 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 1.02 ล้านบาท"  เอสซีจีพี เป็นองค์กรธุรกิจที่ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมซึ่งมีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป