Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

กรมการทหารช่าง จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒

เริ่มโดย admin, พ.ย 17, 2022, 08:23 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ที่ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   พลโท ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบธงประจาหน่วยฝึก ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ของ หน่วยฝึกที่ ๑ และหน่วยฝึกที่ ๒ กองบริการกรมการทหารช่าง , หน่วยฝึกที่ ๓ กรมทหารช่างที่ ๒๑ , หน่วยฝึกที่ ๔ กรมทหารช่างที่ ๑๑ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ , หน่วยฝึกที่ ๕ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ , หน่วยฝึกที่ ๖ กรมทหารช่างที่ ๑๑ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ และหน่วยฝึกที่ ๗ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง หลังจากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตนขณะเข้ามารับราชการ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การเข้ามารับใช้ประเทศชาติ โดยการเป็นทหารกองประจาการนั้น ทหารใหม่คงจะรู้สึกได้ว่า แตกต่างจากการเป็น พลเรือนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน ทหารใหม่ทุกนาย นอกจากจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ทางทหารแล้ว ยังจะได้รับการส่งเสริมความรู้ในสาขาวิชาชีพ ต่าง ๆ ตลอดจนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบก ดังนั้น ขอให้ทหารใหม่ จงตั้งใจรับการฝึก มีจิตสานึกที่ดี มีความรักต่อองค์กร ตลอดจนมีความภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการ เป็นทหาร หลังจากเจ้ากรมการทหารช่างกล่าวให้โอวาทจบ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง เยี่ยมทักทายพูดคุย กับทหารใหม่ สาหรับทหารใหม่ กรมการทหารช่าง ได้รับการบรรจุทหารกองประจาการรุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒ เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จานวนทั้งสิ้น ๔๙๗ นาย ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดของพื้นที่ภาคกลาง ปัจจุบันทหารใหม่อยู่ระหว่างห้วงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป สาหรับทหารใหม่ในทุกเหล่า ของกองทัพบก จะเข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ โดยจะเสร็จสิ้นการฝึกในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ การประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภาคภูมิใจ และอบอุ่นใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ ในการเป็นทหารกองประจาการ อีกทั้งเป็นการแนะนาให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง และหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง