Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

ลงพื้นเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎร

เริ่มโดย admin, พ.ย 11, 2022, 08:03 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminผู้ว่าฯราชบุรี พร้อมด้วยสำนักงานองคมนตรีลงพื้นเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพื้นที่ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บ่ายวันนี้ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายธานินท์  คงยั่งยืน รองผู้อำนวยการกองนิติการ(๑) สำนักงานองคมนตรี นายอังกูร   ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพื้นที่ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธานมีหลักการและเหตุผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิหรือองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแล ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป สำหรับโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน ๕๐๐ ชุด จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพระดาบส บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหนังสือสารานุกรมไทยและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้ด้านกฎหมาย สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งเพื่อติดตาม การมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ