Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

โรงเรียนในจังหวัดราชบุรียินดีภาครัฐเพิ่มค่าอาหารกลางวัน

เริ่มโดย admin, พ.ย 11, 2022, 07:58 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminตามมติคณะรัฐมนตรีที่เล็งเห็นความสำคัญมีมติให้ความเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอขอปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันจากเดิม 21 บาท /คน/วัน โดยเฉลี่ยขอเพิ่มอีก 3 บาทเป็น 24 บาท /คน/วัน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมากขึ้น
.
เพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมขับเคลื่อนให้โรงโดยเน้นให้ความสำคัญ และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจและกำกับดูแลการบริหารจัดการ การประกอบอาหารที่ดีมีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการและมีปริมาณที่เพียงพอตามหลักเมนูอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch ให้นักเรียนได้รับประทานทุกวันโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก
.
นโยบายส่งเสริมการดำเนินการอาหารกลางวัน โดยเน้นสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนในการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเน้นกิจกรรมดีๆที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ให้แก่เด็กๆ นักเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่ที่จะต้องได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อการพัฒนาการด้านช่วงวัย สติปัญญา และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป
.
สำหรับการบริหารจัดการทำอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร ครู ต้องเอาใจใส่เพื่อให้อาหารกลางวันทุกมื้อมีประโยชน์ เช่นที่ โรงเรียนวัดพเนินพลู จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนางสุนิสา ชุ่มมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู และดูแลเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนด้วย พร้อมกล่าวถึงปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนว่า โรงเรียนวัดพเนินพลูมีนักเรียน 168 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน การบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดสำรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเมนูอาหารแต่ละวันจะหมุนเวียนทำอาหารที่หลากหลาย และวัตถุดิบทำอาหารจะจัดหามาใหม่ทุกวัน อีกทั้งทางโรงเรียนได้แบ่งพื้นที่ทำแปลงเกษตร ให้ครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผลไม้ เพื่อนำมาเสริมเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อีกด้วย
.
ขณะที่นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ.ราชบุรี กล่าวถึงการเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนว่ารู้สึกยินดี และขอบคุณรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ที่เพิ่มเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามขนาดของโรงเรียนจะเป็นการเพิ่มความเท่าเทียมให้กับสังคมไทย เพราะเป็นการช่วยโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ.ราชบุรี มีโรงเรียนที่รับผิดชอบ 172 แห่ง กว่าครึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นจึงทำให้โรงเรียนกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการเรื่องอาหารจะทำได้ดีและปริมาณเพิ่มขึ้น
.
ส่วนการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดของเรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญ สร้างความตระหนัก เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ในการดำเนินการ ไม่ว่าจะดำเนินการในลักษณะเหมาจ่าย มีผู้รับจ้างมาดำเนินการหรือโรงเรียนดำเนินการเอง ในลักษณะจ้างแม่ครัว ให้โรงเรียนคำนึงถึงหลักโภชนาการคุณค่าของอาหาร โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก รวมทั้งเราได้ส่งเสริมการดำเนินการอาหารกลางวัน ในลักษณะให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมดำเนินการ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งติดตามดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง