Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

เริ่มโดย admin, พ.ย 02, 2022, 07:37 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminวันที่ 2 พ.ย. 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในพิธีมีพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และพระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธี ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาจากสถาบันพุทธศาสนาภายในประเทศ โดยพระราชทานทุนการศึกษาผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย อย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยทุนการศึกษาในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ทุนศึกษาบาลี ระดับเปรียญธรรม 6 - 9 ประโยค, ทุนระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านพระพุทธศาสตร์, ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์, ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก อันเป็นโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมอย่างลึกซึ้ง และแตกฉาน เพื่อเป็นหลักในการจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป