Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

หลวงพ่อห้อง (พระครูอินทเขมาจารย์) วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี

เริ่มโดย admin, เม.ย 06, 2022, 11:32 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminพระครูอินทเขมาจารย์ หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่าหลวงพ่อห้อง เกิดที่บ้านหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2388 โยมบิดาชื่อ แสง โยมมารดาชื่อ นาค ครั้นเมื่ออายุครบบวช ตรงกับปี พ.ศ.2509 ท่านจึงได้อุปสมบทที่วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี โดยมีพระอธิการวัดช่องลมเป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมเสนา (จันทร์) วัดพญาไม้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระครูอินทเขมา (เรือง) วัดท้ายเมือง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เมื่ออายุได้ 36 ปี พรรษาที่ 15 ในปี พ.ศ.2424 ท่านพระครูอินทเขมา (เรือง) ได้เห็นถึงความอุตสาหะวิริยะหมั่นเพียร และเอาใจใส่ในธุระของการศาสนา จึงได้แต่งตั้งท่านให้เป็นพระปลัด ต่อมาในปี พ.ศ.2432 หลวงพ่อห้องก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูอินทเขมา ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ.2455 ท่านก็ได้เลื่อน สมณศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ.2461 หลวงพ่อห้องเคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส ท่านได้ช่วยระงับอธิกรณ์น้อยใหญ่ และบริหารคณะสงฆ์ด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ท่านยังได้บำรุงพระพุทธศาสนาโดยการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ภายในวัดช่องลมให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ สำหรับวัดอื่นๆ ภายในจังหวัดราชบุรีท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือตามกำลังและสติปัญญา ท่านได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวัดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี ในปีหนึ่งๆ จะมีผู้มาขออุปสมบท กับท่านเป็นจำนวนมาก ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิขาดตกบกพร่อง แม้ในปีหลังๆ ที่ท่านได้อาพาธใกล้มรณภาพ ก็ยังมีผู้ปรารถนาจะให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์มานิมนต์ ท่านก็รับหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้