Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

เทศบาลเมืองราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

เริ่มโดย admin, ต.ค 24, 2022, 08:00 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminเทศบาลเมืองราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU )ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯให้เป็นโรงเรียนสาธิตเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเมือง จังหวัดนครปฐม  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเทศบาลเมืองราชบุรี มี ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นางสาวอรณี เจริญจิตกรรม ผู้อำนวยกาโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิลปะวัฒนธรรม และผศ.ดร.วชิระ จันทราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้

สืบเนื่องจาก ในปัจจุบันการศึกษาไทย มีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ คือพัฒนาคน พัฒนาครู- อาจารย์ พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบที่เน้นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและผลักดัน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเทศบาลเมืองราชบุรีตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมอบหมายให้โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เป็นผู้จัดทำโครงการพิเศษขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯได้สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ในการพัฒนาด้านวิชาการและความก้าวหน้าของบุคลากร  การวิจัย การจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันต่อไป