Updates:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

คณะกรรมการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานที่ จ.ราชบุรี

เริ่มโดย admin, ส.ค 04, 2022, 07:43 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminวันนี้ ( 3 ส.ค. 2565 ) เวลา 09.00 น. ที่ วัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดราชบุรี โดยมี พระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมถวายการต้อนรับฯ
.
ซึ่งปีนี้จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้าน วังกล่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 ที่ดำเนินการในหมู่บ้านก่อนจัดทำโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 และกิจกรรมการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ที่นำประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ ประเพณีตักบาตรทางน้ำ ประเพณีแข่งขันเรือยาว กิจกรรมตักบาตรสำรวม กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการพัฒนาจิตใจ ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
.
สำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้หลักศีล 5 ลงไปในทุกระดับ มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม